Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 666

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

AUDITIVNO DEJSTVO BUKE – PROFESIONALNA NAGLUVOST

AUDITIVNO DEJSTVO BUKE – PROFESIONALNA NAGLUVOST

Buka koja prelazi 120Db u vrlo kratkom vremenu dovodi do trajnog oštećenja sluha a kod eksplozija i do momentalne destrukcije organa sluha (rupture bazalne membrane).
U industriskim uslovima je od mnogo većeg značaja hronična akustična trauma koja nastaje dejstvom buke od 80Db, koja izaziva progresivni gubitak sluha različito brz kod pojedinih osoba.

Uticaj buke na sluh zavisi od:

 • frekvencije
 • spektra i jačine buke
 • dužine ekspozicije
 • individualne osetljivosti
  Profesionalno oštećenje sluha je bilateralno.
  Tipično je da buka uvek izaziva ožtećenje prvenstveno visokih tonova i to uglavnom u okolini frekvencije od 4000Hz.

Na početku ekspozicije buci od preko 90 Db javlja se neugodan osećaj u glavi i jak pritisak u ušima. Posle 10-15 min. neodredjeni bolovi, opšti zamor, intelektualna otupelost. Ove smetnje su prolaznog karaktera.

Posle 2-3 nedelje rada u buci radnici se adaptiraju i ne doživljavaju takve smetnje. Posle nekoliko rada u buci dolazi do trajnog oštećenja sluha.
Gubitak sluha nastaje kao rezultat dugotrajnog dejstva na kortijev organ. Patofiziološki mehanizam je hipoksija zbog spazma a auditive interne koja snabdeva osetljive ćelije kortijevog organa kiseonikom.
To izaziva degenerativne promene na mitohondrijama ćelija i nervnih završetaka slušnog živca.

Prema istraženosti poremećaja oštećenje sluha se može podeliti na četiri stepena.

 1. PRVI STEPEN (LAKO OŠTEĆENjE) – ne čuje šapat, audiometriski gubitak sluha od 2o-40 Db.
 2. DRUGI STEPEN (SREDNjE TEŠKO OŠTEĆENjE) – ne čuje dobro normalan konverzacioni govor, audiometriski oštećenje od 40-60Db.
 3. TREĆI STEPEN (TEŠKO OŠTEĆENjE SLUHA) – samo vikanjem uz uho čuje, audiometriski gubitak od 60-80Db.
 4. ČETVRTI STEPEN (VRLO TEŠKO OŠTEĆENjE) – jedino uz pomoć slušnog aparata, audiometriski oštečenje od 80-95Db.

Preko 95 Db POTPUNI GUBITAK sluha.

Zbog povećane individualne osetljivosti na buku pri zapošljavanju na radnim mestima gde postoji izloženost buci, preporučuje se ISPITIVANjE SLUŠNOG ZAMORA.

NESPECIFIČNE PROMENE USLED DEJSTVA BUKE – NEAUDITIVNO DEJSTVO BUKE

 • oštećuje nervni sistem
 • stimuliše simpatikus
 • porast krvnog pritiska (usled spazma arteriola)
 • menja se disanje, peristatika pa i ceo metabolizam
 • endokrine smetnje – poremećaj rada nadbubrežne žlezde i lučenja insulina što dovodi do povećanja šečera u krvi. Poremećaj rada hipofize.

SIMPTOMI SU: umor, razdražljivost, nesanica, pad koncentracije, porast povreda na radu. Smanjuje se želudačna peristatika i dolazi do smanjenja sekrecije i kiselosti želudačnog soka.

Buka izaziva ozbiljna oštećenja organizma znatno ranije nego što dolazi do oštećenja sluha a izaziva ih buka manjeg intenziteta nego ona koja oštećuje sluh.

USLOVI ZA PRIZNAVANjE BOLESTI KAO PROFESIONALNE SU:

 • pozitivna radna anamneza
 • rezultati merenja buke (samo buka preko 80 Db)
 • vremenska tj. dnevna ekspozicija
 • normalan klinički nalaz i normalan audiogram prilikom stupanja na posao
 • rezultati periodičnih pregleda koji ukazuju na teži stepen oštećenja sluha
 • da nije imao zapaljenje uha, otosklerozu, virusno i toksično oštećenje i traume glave i vrata.

Obostrano oštećenje se izračunava po formuli.

Obostani gubitak sluha u procentima jednaka je sedam puta audiometriske vrednosti boljeg uha plus vrednosti slabijeg uha podeljeno sa osam.

Gubitak sluha povlači za sobom stepen telesnog oštečenja:

 • gubitak preko 95% – 70 % telesnog oštečenja
 • oštećenje sluha od 90 % – 60 % telesnog oštećenja
 • gubitak sluha manji od 90 %, procenat telesnig oštećenja znatno pada. Kod obostrane nagluvosti od 70 – 90% samo je 40% telesnog oštečenja.

ZAŠTITA RADNIKA OD BUKE
Zaštita radnika od buke u industriji je složen problem i obuhvata:

 1. zdravstvene mere zaštite
 2. tehničke mere zaštite
 3. organizacione mere zaštite.
  Zdravstvene mere zaštite od buke – sprovode se u vidu predhodnih i periodičnih pregleda. Predhodni pregledi se obavljaju kod svih radnika pre stupanja na posao kao i kod radnika koji ne menjaju posao pri čemu se izlažu buci. Pregledom se prvenstveno ispituje čulo sluha radnika i njihova osetljivost na dejstvo buke.

Tehničke mere zaštite od buke mogu biti kolektivne i indivualne.
• Kolektivne mere podrazumevaju postupak smanjenja nivoa buke kojima štitimo veći broj ljudi u radnim prostorijama. To mogu biti mere na samom izvoru buke i to: separacija bučnog izvora, izgradnja specifičnih prigušivača na mašinama, razdvajanje mašina, premazivanje površina mašina tj. izvora buke materijama koje apsorbuju zvuk, postavljanje izvora buke na elastične podmetače, akustični tretman prostorija. Najradikalniji način borbe protiv buke u industriji je zamena tehnološkog procesa koji je zasnovan na principu udara, takvim procesima gde se u potpunosti isključuje udar.
• Individualna zaštita podrazumeva primenu ličnih zaštitnih srestava, antifona, štitnika, kaciga koje ako su dobro izrađene. Mogu imati izolacioni efekat i preko 30%.
Pitanje zaštite od štetnog dejstva buke regulisano je posebnim pravilnikom o opštim merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama.

Dr Olga Milošević
Specijalista medicine rada