Vaskularna hirurgija

“Bolesnik koji se pomiri sa činjenicom da je bolestan, neće nikad ozdraviti”

— Ivo Andrić

Proširene vene

  • Konzervativne mere lečenja

– Elastična kompresiona bandaža

– Primena medikamenata

– Primena higijensko-dijetetskog režima i aktiviranje mišićno-venske pumpe.

  • Injekciona terapija (Skleroterapija)

Pod skleroterapijom se podrazumeva ubrizgavanje (injekcija) sklerozantnog agensa u venu radi izazivanja iritacije, proliferacije vezivnog tkiva i obliteracije lumena vene. Procedura je uvedena u praksu 1920. godine. Predstavlja alternativu hirurškom lečenju, čija je prednost u uštedi vremena, ceni koštanja, kao i radnoj sposobnosti tretiranih neposredno posle procedure, ili najkasnije do 24

Indikacije za primenu skleroterapije:

– Teleangiektazije (“spider” nevusi)

– Manji variksi ( 1-3 mm)

– Rezidualne i recidivantne vene posle operacije

– Manje urođene malformacije (npr. sindrom Klippel –Trenaunay)

– Krvarenje iz rupturiranih variksa

Kontraindikacije za skleroterapiju:

– Trudnoća

– Ozbiljne sistemske bolesti, npr malignitet, srčana dekompenzacija itd

– Starost

– Insuficijencija arterija nogu

– Alergijske bolesti (npr. Bronhijalna astma), kao i alergija na sklerozantno sredstvo

– Površni tromboflebitis i tromboza dubokih vena

– Uzimanje antikoagulantnih lekova

– Prekomerna gojaznost

– Akutni celulitis

– Iniciranje u variks koji direktno komunicira sa magistralnom venom

  • Hirurško lečenje

Operativno lečenje je uglavnom metoda izbora kod proširenih vena. Izolovano postojanje primarnih variksa je indikacija za operaciju. Postojanje tromba dubokih vena, koji u međuvremenu nisu rekanalizovani, onemogućava operaciju površnih vena, jer one u toj situaciji postaju jedini funkcionalni prohodni deo venskog sistema. Da li ćemo se odlučiti za operaciju i koju, zavisi od mnogih faktora:

– Stepena izraženosti i prostornosti varikoziteta

– Dužine trajanja bolesti

– Životnih uslova i navika

– Doba života

– Funkcionalnog stanja organa i njihovih sistema i sposobnost za operaciju

Indikacije za operativno lečenje

Generalne indikacije za operativno lečenje su ona stanja venskog sistema koja su progresivna u svojoj evoluciji, a to su:

– Osećaj težine, bol, grčevi, osetljivost ili svrab

– Znaci venske staze, pigmentacija, dermatitisi, induracija ili ulkus

– Veliki varikoziteti

– Ponekad površni trombofiebitis površnih vena

– Spontano krvarenje iz erodiranih variksa

– Preventivna terapija u mladih bolesnika

Vrste operacija

Hirurške procedure na venama donjih ekstremiteta se dele na tri sledeće grupe:

– Operacije površnih vena

– Operacije komunikantnih (perforativnih) vena

– Operacije dubokih vena

U hirurgiji površnih varikoziteta nogu najčešće su zastupljene sledeće četiri vrste operacija ( prve tri pripadaju operacijama površnih vena):

– Visoko ligiranje i presecanje velike safenske vene na njenom ušću u femoralnu venu , uzkrosektomiju (ligiranje i presecanje pritoka, obično 4-6).

– Visoko podvezivanje uz striping safenskih vena (safenektomija uz pomoć striper-a; engl. strip- svući, svlačiti, stripping)

– Punkciona avulzija – ekstirpacija varikoziteta kroz pojedinačne incizije (flebektomija).

– Ligiranje i presecanje inkompetentnih komunikantnih vena koje povezuju površni sa dubokim venskim sitemom, a koje su najčešće lokalizovane na unutrašnjoj strani potkolenice, naročito u donjoj trećini (Koketovi perforatori).

Izbor najbolje procedure bi u svakom pojedinačnom slučaju trebalo da se zasniva na brižljivom preoperativnom dijagnostičkom ispitivanju.

Kontraindikacije za operativno lečenje

– Konstitucionalno oboljenja sa lošom prognozom

– Arterijska okluzivna oboljenja donjih ekstremiteta

– Odmaklo starosno doba sa nekomplikovanim variksima

– Akutna posttromboflebitična stanja

– Trudnoća sa abnormalno dilatiranim venama

– Ekstenzivna gojaznost koja je uvek praćena povećanim hirurškim rizikom

Aneurizma aorte

Šta je aneurizma?

Ekstremno proširenje krvnog suda. Ta degenerativna bolest tesno je vezana za patogenezu arterioskleroze – recimo, aneurizmatska bolest na aorti je vrsta arteriosklerotičnog oboljenja koje se ne ispoljava tipičnim sužavanjem krvnog suda, već popuštanjem i širenjem njegovog zida.

Rezultati hururškog lečenja?

Ako se aneurizma otkrije pre nego što je izazvala neke komplikacije i operiše kao takozvana hladna aneurizma, mogućnost ozbiljnijih posledica kreće se od jedan do dva odsto, što je desetostruko manje nego kada se zakasni sa dijagnozom, pa pacijent zađe u dublju starost u kojoj je svaka operacija rizična. Ne postoji aneurizma koja se ne može ukloniti operacijom, a ona se izvodi tako što se aneurizma resecira, hirurški se ukloni, a umesto proširenog dela krvnog suda ugradi takozvani graft – sintetička zamena za arteriju. Graft biološki ne iritira, a nakon nekoliko meseci on sraste s okolnim tkivom i, praktično, postane sastavni deo organizma.

Karotidna bolest

Rekonstrukcija karotidne arterije može se izvesti

– Karotidnom endarterektomijom

– Interpozicijom (by pass) grafta i/ili

– Endovaskularnim procedurama (dilatacija, stent, graft-stent).

Za dobre rane i udaljene rezultate rekonstruktivnih zahvata na karotidnim arterijama neophodna je

– Odmerenost u indikacionom razmišljanju i

– Preciznost u hirurškoj tehnici

Everziona karotidna endarterektomija

Dobra operativna tehnika je odlučujući faktor za postizanje kvalitetnih ranih i udaljenih rezultata karotidne endarterektomije.

Everziona karotidna endarterektomija podrazumeva:

– Transekciju u nivou karotidne bifurkacije,

– Odstranjivanje arteriosklerotičnog plaka posuvrtanjem arterije i

– Anatomsku reimplantaciju unutrašnje karotidne arterije.

Među specifičnim komplikacijama čija učestalost definiše kvalitet karotidne endarterektomije izdvaja se:

– Perioperativni šlog u ranom postoperativnom toku

– Restenoza kao merilo uspešnosti kad se analiziraju udaljeni rezultati.

Perioperativni šlog:

Dešava se u oko 1% (a u nekim ustanovana i serijama i do 20%) pacijenata kod kojih je urađena standardna karotidna endarterektomija. Opisano je više od 20 različitih scenarija koji mogu izazvati perioperativni insult. Svi ovi patofiziološki mehanizmi se mogu klasifikovati kao:

– Ishemija mozga tokom klemovanja karotidnih arterija,

– Intra/postoperativna tromboza rekonstruisane (karotidne) arterije

– Intra/postoperativna embolizacija,

– Intracerebralna hemoragija,

– Ostali mehanizmi vezani za rekonstruktivni zahvat (hiperperfuzija, edem mozga itd.) i

– Incidenti koji nisu vezani za rekonstruisani arterijski segment.

Jasno je da će metod koji skraćuje period intraoperativne ishemije mozga, redukuje mogućnost tromboze endarterektomisanog segmenta i ostavlja glatku (neemboligenu) površinu arterije uspešnije prevenirati perioperativni šlog. Everziona endarterektomija, ako se radi bez tehničkih grešaka, ima mogućnosti da to postigne.

Restenoza nakon karotidne endarterektomije

se definiše kao redukcija više od 50% dijametra operisane arterije na postoperativnoj duplex-sonografiji ili kontrolnoj arteriografiji. Restenoza nakon standardne karotidne endarterektomije se pojavljuje u 1,2% do 23,9% slučajeva zavisno od analizirane grupe bolesnika i dužine njihovog praćenja.

011 3970 666

Zakaži pregled

← Vrati se na početak     Sve usluge →