Ass. Univ. Prim. dr Damir Jašarović je rodjen 29. oktobra 1971. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet u Beogradu je upisao po šestogodišnjem planu i programu 1990. godine, a diplomirao oktobra 1996. godine, sa prosečnom ocenom 9,44 tokom studiranja. Završio je opšti lekarski staž , položio državni ispit, a potom odslužio vojni rok u školi rezervnih oficira sanitetske službe VJ. Specijalizaciju iz opšte hirurgije po petogodišnjem planu i programu, je započeo 01. oktrobra 1998. godine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu a specijalistički ispit je položio 29. oktobra 2003.godine, sa odličnim uspehom. Zvanje Primarijusa je stekao marta 2011. godine. Doktorske studije po trogodišnjem programu iz oblasti rekonstruktivne hirurgije upisao je školske 2012/13 godine. Položio je sve predvidjene ispite sa prosečnom ocenom 9,89. Trenutno je u proceduri odbrane doktorske disertacije.

U stalni radni odnos je primljen 2000. godine, na Klinici za hirurgiju, KBC “dr Dragiša Mišović”, Beograd. Tu je radio najsloženije operativne zahvate iz oblasti hepatobiliopankretične hirurgije sa renomiranim Prof. Dr Božinom Radevićem. Od februara do novembra 2010. godine je bio zaposlen na odeljenju hirurgije KBC ”Beogradski”, a od novembra 2010. godine je zaposlen na Hirurškoj klinici, Služba opšte hirurgije, KBC “Zemun”, Beograd, gde i danas radi. Od septembra 2012. godine je imenovan za šefa odeljenja hepatobiliopankreatične hirurgije KBC “Zemun”. Od septembra 2014. godine je izabran za kliničkog asistenta na Katedri Hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a 2017. g. je reizabran.

Osim složenih operacija iz oblasti hepatibiolopankreatične hirurgije, posebno se bavi onkološkom digestivnom hirurgijom, prateći savremene trendove i modalitete radikalnog hirurškog lečenja. U periodu od 2003. do 2010. godine učestovao na više desetina medjunarodnih stručnih kongresa. Od 2010. godine nakon više obavljenih edukacija i treninga u inostranstvu i sticanja više sertifikata iz napredne laparoskopske hirurgije kolorektalnih bolesti, intenzivno radi laparoskopske operacije banignih i malignih bolesti digestivnog sistema. Obavio je i edukaciju i trening barijatrične laparoskopske hirurgije kod vodećeg evropskog hirurga u toj oblasti, i stekao sertifikat za barijatričnu/metaboličku hirurgiju gojaznosti. Objavio je veliki broj štampanih radova i publikacija.