Prof Dr Slavko Matić

Biografija

Prof. dr sc. med
Specijalista hirurg

email: slavko.matic@med.bg.ac.rs

Rođen u Beogradu, 9. IX 1963. Osnovno i srednje obrazovanje u Beogradu, škola “Kralj Petar I”, VIII i XIV Beogradska gimnazija, sve sa odličnim uspehom.

Fakultet

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, od 1983. do maja 1989. godine.
Diplomirao u roku, prosečna ocena studija 9.21, iz grupe predmeta od značaja za
hirurgiju 10.00.

Magistarske studije

Smer: Bolesti Digestivnog sistema.
Usmeni magistarski ispit položio maja 1997. godine sa odličnim uspehom.
Magistarsku tezu pod naslovom “Procena operativne traume laparoskopske, mini–laparotomijske i klasične holecistektomije u lečenju kalkuloznog holecistitisa” odbranio juna 1998. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Doktorat

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Operativne povrede žučnih vodova tokom laparoskopske holecistektomije” odbranio 1. juna 2007. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Specijalizacija

Specijalizaciju iz Opšte hirurgije započeo oktobra 1990. i završio 1994. godine na Prvoj hirurškoj klinici Instituta za bolesti digestivnog sistema KCS. Specijalistički ispit položio 17. aprila 1995. godine sa odličnim uspehom.

Radni odnos

Od juna 1990. godine na Institutu za hirurgiju KCMF, sada Prve hirurške klinike Instituta za bolesti digestivnog sistema KCS, u zvanju kliničkog lekara, lekara na specijalizaciji i potom hirurga specijaliste IX odeljenja.
Načelnik IX odeljenja za rekonstruktivnu hirurgiju žučnih puteva, hirurgiju pankreasa i slezine na Proj hirurškoj klinici KCS od 2009. godine.
Od septembra 1998. godine asistent na katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu, od 2002. godine u drugom, i od 2006. u trećem izboru. Izabran u zvanje docenta na istoj katedri 17. marta 2009. godine, reizabran u isto zvanje 2013. godine.
U zvanje vanrednog profesora izabran Jula 2015. godine.
Rukovodilac nastavne baze Prva hirurška klinika Katedre hirurgije sa anesteziologijom od 2009. godine. Zamenik šefa katedre Hirurgije sa anesteziologijom od Oktobra 2015. godine.

Stručno usavršavanje

Univerzitet u Beogradu, subspecijalizacija iz digestivne hirurgije, 2000.
Interuniversity Course of organ transplantation, Rim, Italija, 1995.
Basic laparoscopic surgical procedures, Bangkok, Thailand, 1995.
Bazični kurs laparoskoske hirurgije, JUEH, Beograd, 1996.
Napredni kurs laparoskoske hirurgije, JUEH, Novi Sad, 1998.
Hepatobiliopancreatic Surgery course, Hammersmith hospital, London, UK, Novembar 2002.
Kurs abdominalnog ultrazvuka, Novi Sad, Oktobar 2003.
Advanced laparoscopic surgery and laparoscopic bariatric surgery training, Sachsenhausen hospital, Frankfurt am Main, Germany, 4 meseca tokom 2003 i 2004
Ethicon Endo-Surgery Institute, Cincinnati, OH, USA 2010
Advanced laparoscopy course, Monfalcone, Italia, 2008 and Rijeka, Croatia 2011.
Management of Infectious diseases in General Surgery and solid organ transplantation, Rome Italy 2013
Laparoscopic CBD exploration Postgraduate Hands-on course, Belgrade, 2013
Napredni kurs Laparoskopske hirurgije pankreasa, Milano, Italija 2012. godine
Napredni kurs Laparoskopske hirurgije pankreasa, Barcelona, Španija, 2013. godine

Reference

Autor ili koautor u 118 stručnih i naučnih radova. 14 publikacija in extenso u časopisima sa JCR liste, kumulativni IF 16.553, 20 radova citiranih u Medline-u. Koautor jednog udžbenika, autor ili koautor 16 poglavlja u udžbenicima.

Nastavne aktivnosti

Od izbora u zvanje asistenta Medicinskog fakulteta vodio vežbe i praktične ispite studentima na predmetu Hirurgija i na odeljenju za nastavu na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz predmeta Hirurgija.
Od osnivanja katedre vodio praktičnu nastavu na predmetu Prva pomoć i Osnovi kliničke prakse I i II.
Predavač okviru redovne nastave, Katedra hirurgije iz oblasti hirurške patologije žučne kese i žučnih puteva i laparoskopske hirurgije.
Predavač na katedri hirurgije – poslediplomska nastava za lekare na specijalizaciji Opšte hirurgije i u okviru akadmskih specijalističkih studija iz oblasti hirurgije žučnih puteva, slezine i laparoskopske hirurgije.
Mentor za izradu 1 magistarskog rada i 3 diplomska rada studenata. Član komisija za odbranu 2 magisterijuma, jednog rada uže specijalizacije i 3 diplomska rada studenata.
Predavač na više bazičnih specijalističkih kurseva Laparoskopskih operacija u okviru Jugoslovenskog Udruženja za Endoskopsku Hirurgiju (JUEH) iz oblasti Komplikacija u laparoskopskoj hirurgiji.
Predavač na više seminara iz KME za lekare opšte medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti Bolesti žučne kese i žučnih vodova tokom 2007 i 2008 godine.
Predavač u okviru KME iz oblasti jednodnevne i laparoskopske hirurgije za specijaliste hirurge.

Professionalna udruženja

European-African Hepato-Pancreatico-Biliary Association (E-AHPBA)
European Pancreatic club (EPC)
Yugoslav association for Endoscopic Surgery (JUEH)
Surgical section of Serbian Medical Society (SLD)
Society for coloproctology of Yugoslavia (SCPY)

Stručne aktivnosti

Jedan od vodećih laparoskopskih hirurga u Srbiji i začetnika bazičnih i naprednih laparoskopskih hirurških procedura u okviru Kliničkog centra Srbije.
U redovni operativni program Prve hirurške klinike uveo je nove operativne procedure, kao što je laparoskopska splenektomija, laparoskopska intraoperativna holangiografija, laparoskopske resekcije sigmoidnog i levog kolona, laparoskopski pristup rešavanju holedoholitijaze, kombinovani laparo-endoskopski tretman bilijarnog peritonitisa, laparoskopska distalna pankreatektomija, laparoskopska apendektomija, laparoskopske fenestracije cisti i operacije ehinokoka jetre, kao i single incision laparoskopska holacistektomija . Uveo nekoliko tehničkih inovacija u izvođenju laparoskopskih operacija.
Instruktor i mentor za praktičnu obuku za izvođenje laparoskopskih operativnih zahvata u okviru JUEH-a (EAES endorsed). Kao instruktor praktično obučavao više od 20 specijalista i lekara na specijalizaciji Prve hirurške klinike za izvođenje laparoskopskih operacija.
Učestvovao u formiranju odeljenja i službi za laparoskopsku hirurgiju i obuci hirurga specijalista u medicinskim centrima u Srbiji i Republici Srpskoj.
Predvodi tim koji rešava najkomplikovaniju hiruršku problematiku iz oblasti hirurške patologije žučnih puteva, pankreasa i jetre.

Ostale aktivnosti

Član redakcionog odbora i tehnički urednik Acta Chirurgica Iugoslavica.
Tehnički urednik više knjiga, monografija i udžbenika Medicinskog fakulteta u Beogradu, kao što su Hirurgija tankog creva (M. Popović i sar, 1999), Hronika hirurgije u Srbiji (R. Čolović i sar, 2002), Nastavnici Medicinskog fakulteta u Beogradu, knjiga II (R. Čolović i sar, 2005), Latinski jezik za studente medicine (R. Matić, više izdanja), Medicinska terminologija – latinski jezik za studente medicine (R. Matić, 2006), Nastavnici Medicinskog fakulteta u Beogradu, knjiga III (R. Čolović i sar, 2006).
Član organizacionog odbora više naučnih skupova u zemlji sa međunarodnim učešćem, između ostalog Second International conference of Serbian and Romanian Surgeons 2007 godine, poslednja tri simpozijuma Društva Koloproktologa Jugoslavije (2002, 2004 i 2006. godine), Centralno Evropskog kongresa Koloproktologa 2004. godine, kao i Evropsko – Afričkog kongresa Hepatobiliopankreasnog udruženja (E-AHPBA)

Posebna interesovanja

Hirurgija žučnih puteva, jetre i pankreasa. Laparoskopska hirurgija hepato-bilijarnog trakta i pankreasa, slezine i digestivnog trakta.

Strani jezici, IT
Tečno govori engleski jezik, služi se nemačkim i italijanskim jezikom. Ekspert iz oblasti informacionih tehnologija, baza podataka, i DTP-a.

OPŠTA BOLNICA MEDICINSKI SISTEM BEOGRAD –MSB
VOJVODE STEPE 323 BEOGRAD

011 3970 999

Zakaži pregled

← Vrati se na početak     Sve usluge →