Dr Barbara (Vojislav) Damnjanović Pažin

A) OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

Dr Barbara Damnjanović Pažin je rođena 08.04.1971. godine u Beogradu. Zaposlena je u GAK „Narodni front“od 1998. godine. Od 2002. godine je kao lekar specijalista ginekologije i akušerstva, raspoređena na odelenje visokorzičnih trudnoća.

B) STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANJA

Osnovne studije

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, upisala je školske 1990./91., a diplomirala je 1996. godine sa prosečnom ocenom 9,44.

Magisterijum

Postdiplomske studije iz oblasti humana reprodukcija, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, upisala je školske 1996./97. godine.

Magistarsku tezu, pod nazivom „Komparacija uspešnosti konzervativnog i hiruškog lečenja tuboovarijalnih apscesa“, odbranila je 27.12.2006. godine.

Specijalizacija

Specijalističke studije iz ginekologije i akušerstva upisala je 1997./98. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Specijalistički ispit, položila je sa odličnom ocenom 05.11.2002. godine, pred komisijom: prof. dr M. Cvetković, prof. dr N. Radunović i prof. dr M. Vasiljević.

C) SPISAK OBJAVLJENIH RADOVA

1. Pazin V., Rakic S., Antic N., Damnjanovic B., Dragojevic S., Moskovic T.: Pregnancy complicated by huge uterine myoma praevia-Surveillance, delivery and therapy. Intern. J. Of Gyn. And Ob.01/2000; 70.

2. . Dragojević S, Nikolić B, Rakić S, Pađin V, Dikić S, Damnjanović B.: Ethical legal aspects in assisted reproductive technologies. Vojnosanit. Pregl. 2008 Feb;65(2):171-4. M23

3. V. Pažn, D. Filimonović, Ž. Miković, M. Đukić, J. Marinković, S. Dragojević, B. Damnjanović Pažin: The value of sentinel lymphadenectomy in radical operative treatement of cervical cancer. Vojnosanitetski pregl. 2009 July;66 (7): 539-43. M23

4. Karadžov-Orlić N, Egić A, Filimonović D, Marinković M, Damjanović-Pažin B, Milovanović Z, Joksić I., Branković S, Lukić R, Mandić V, Cerović N, Mojović D, Plamenac S, Stanković M, Maglić D, Miković Ž. Screening for aneuploidies by maternal age, fetal nuchal translucency and maternal serum biochemistry at 11-13+6 gestational weeks. Srp Arh Celok Lek. 2012;140:606-11. M23

5. Natasa Karadzov-Orlic, Amira Egic, Zagorka Milovanovic, Maja Marinkovic, Barbara Damnjanovic-Pazin, Relja Lukic, Ivana Joksic, Aleksandar Curkovic and Zeljko Mikovic: Improved diagnostic accuracy by using secondary ultrasound markers in the first-trimester screening for trisomies 21, 18 and 13and Turner syndrome. Prenatal Diagnosis 2012, 32, 638–643. M21

6. Natasa Karadžov Orlic, Amira Egic, Dejan Filimonovic, Barbara Damnjanovic-Pazin, Zagorka Milovanovic, Relja Lukic, Vesna Mandic, Ivana Joksic, Vladimir Vukomanovic, Jovan Kosutic, Slavisa Djuricic and Zeljko Mikovic: Screening Performances of abnormal first-trimester ductus venosus blood flow and increased nuchal translucency thickness in detection of major heart defects. Prenatal Diagnosis 2015, 35, 1308-1315. M21

7. Karadžov Orlic N, Egic A, Damnjanovic-Pazin b, Lukic R, Joksic I, Mikovic Z. Screening performance of congenital heart defects in first trimester usingsimple cardiac scan, nuchal translucencz, abnormal ductus venosus blood flowand tricuspid regurgitation. Congenital Heart Disease. 2019;00:1-8 M21

D) IZVODI U ZBORNIKU MEĐUNARODNOG SKUPA

1. M. Marinković, Ž. Miković, N. Karadžov, B. Damnjanović Pažin: Cervical length and maternal factor in prediction of induction of labor and need for caesarian section. World Congress of Ultrasound in Obstetrics ang Gynecology 2010.

E) IZVODI U ZBORNIKU NACIONALNOG SKUPA

1. M. Marinković, Ž. Miković, N. Karadžov, B. Damnjanović Pažin: Povišene vrednosti serumskog AFP-a i HCG-a u predikciji ishoda trudnoće. Zbornik radova SLD 48. Ginekološka nedelja, 2004.

2. Karadžov N., Miković Ž., Marinković M., Damnjanović Pažin B., Egić A., Popovac M.: Abrupcija placente-udruženost sa trombofilijama. Zbornik radova XLIX Ginekološke nedelje SLD. 2005

3. Damnjanović-Pažin B., Mikovič Ž., Karadžov N. ,Marinković M., Stanković M.: Atosiban-naša iskustva.Zbornik radova SLD 50Ginekološka nedelja 2006.

F) POGLAVLJA U KNJIGAMA I UDŽBENICIMA

1. Dr Barbara Damnjanović, Branka Nikolić: Antibakterijska terapija. U: Branka Nikolić i saradnici, Konzervativni tretman u ginekologiji i akušerstvu. Grafiprof Beograd. 1998.; 22-43

2. Dr Barbara Damnjanović: Antivirusna terapija. U: Branka Nikolić i saradnici, Konzervativni tretman u ginekologiji i akušerstvu. Grafiprof Beograd. 1998., 43-48

3. Dr Barbara Damnjanović: Antimikotici. U: Branka Nikolić i saradnici, Konzervativni tretman u ginekologiji i akušerstvu. Grafiprof Beograd. 1998., 48-51

4. Dr Barbara Damnjanović: Antiprotozoalna terapija. U: Branka Nikolić i saradnici, Konzervativni tretman u ginekologiji i akušerstvu. Grafiprof Beograd. 1998., 51-53

5. Dr Barbara Damnjanović Pažin: Ginekologija sporta. U: Prof. dr V. Jakovljević, doc. Dr N. Dikić, Sportska medicina. Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. 2016.; 685-711

G) USAVRŠAVANJA

1. Sertifikat o pohadjanju kursa iz teme „Prevencija vertikalne transmisije HIV-a sa roditelja/majke na dete“ Republicka komisija za AIDS i tuberkulozu, Radna grupa za prevenciju vertikalne transmisije HIV-a sa roditelja/majke na dete; maj 2004.

2. Sertifikat of Competence „Ultrasound examination at 11-13+6 weeks“ koji obuhvata teoretsko i prakticno znanje. The Fetal Medicine Fondation, London, mart 2006

3. Sertifikat o pohadjanju kursa iz teme «Fetal echocardiography» stečenog u okviru pre-kongresnog kursa Svetskog Kongresa Perinatalne medicine u Berlinu 2009.

H) PREDAVANJA PO POZIVU

1. Damnjanovic Pažin B.:Prognostički značaj hemodinamskih parametara placente u prvom trimestru. Predavanje u okviru Kursa „Skrining prvog trimestra u detekciji Daunovog sindroma“, GAK „Narodni front“, Beograd, 2011.

2. Damnjanovic Pazin B.: Uticaj antifosfolipidnih antitela na ishod trudnoće. Predavanje po pozivu na Međunarodnom simpozijumu: Antifosfolipidni sindrom (Hughesov Sy), multidisciplinarni pristup, 30 godina definicije, Maj 2013., KBC „B. Kosa“, Beograd.