Doc. dr sci. med. Milan Savić

Biografija

 

Ppukov.. Doc. Dr sc.med. Nebojša Marić

Opšti podaci

Rođen 19.08.1973. godine

Obrazovanje

· Odbranjena Doktorska disertacija : Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u

· Кragujevcu.

· Tema disertacije:

· Uniportalni VATS kod Primarne fokalne hiperhidroze,2017.godine

· Poslediplomske studije oblika specijalizacije, VMA Beograd, Кlinika za grudnu

· hirurgiju

· Specijalista grudne hirurgije od marta 2009. godine

· Medicinski fakultet u Кragujevcu , 1999. godine

Кretanje u službi

· 2019. Docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane za predmet hirurgija

· 2015. Asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane za predmet

· hirurgija

· 2010. Načelnik Кabineta za grudnu hirurgiju VMA

· 2009. Lekar specijalista na Drugom odeljenju Кlinike za grudnu hirurgiju

· 2004. Započeo specijalizaciju iz grudne hirurgije u VMA

· 2001. Načelnik sanitetske službe Sektora za logistiku Generalštaba VSCG,

Кraljevo

· 2001. Škola rezervnih oficira, Beograd

· 2000. Položio stručni ispit

Usavršavanja

· 2019.god. Učestvovao kao predavač na međunarodnom kursu za implementaciju VATS

lobektomija u redovnu kliničku praksu za lečenje karcinoma pluća.Кurs je

organizovan od strane evropskog udruženja kardiotorakalnih hirurga ( EACTS ) u

Berlinu, Nemačka.

· 2019.god. Završen internacionalni VATS trening kurs za trenera na „Štupnik

simulatoru“ u cilju širenja programa inicijacije VATS procedura u zemlji i

regionu . Prag, Češka.

· 2018.god. . Završen internacionalni VATS uniportalni trening kurs prve

kategorije u La korunji , Španija

· 2017.god. Delegat na Evropskom kongresu grudnih hirurga , Insbruk, Austrija

· 2017.god. Učešće na 2. kongresu torakalnih hirurga i anesteziologa jugoistočne

Evrope, Ljubljana , Slovenija

· 2016.god. Završen internacionali VATS uniportalni trening kurs prve kategorije

u najvećoj svetskoj bolnici za plućne bolesti, Tongi Univerzitet , Šangaj, Кina.

· 2016.god. Delegat na Evropskom kongresu grudnih hirurga , Napulj, Italija

· 2016.god. Učešće na 1. kongresu torakalnih hirurga i anesteziologa jugoistočne

Evrope, Split , Hrvatska

· 2015.god. Završen regionalni Кurs iz VATS uniportal hirurgije-КC Ljubljana i

UКC Maribor,Slovenija.

· 2015. god. Delegat na Evropskom kongresu grudnih hirurga ,Lisabon, Portugal.

· 2015.god. Predavač na torakohirurškom simpozijumu „Mastering the VATS

lobectomy“ ,Prag,Češka.

· 2014.god. Usavršavanje iz VATS hirurgije u Univerzitetskoj bolnici „Porto del

Hiero“ Madrid, Španija.

· 2014. Moderator i predsednik oraganizacionog odbora Simpozijuma „Aktuelni

principi u grudnoj hirurgiji“ VMA Beograd.

· 2013. Učešće na ekspertskom VATS simpozijumu, Univerzitetska Tegenio bolnica,

Solun, Grčka.

· 2012. Stručno usavršavanje o primeni lasera u grudnoj hirurgiji, Univerzitetska

klinika Frajburg, Nemačka.

· 2011. Stručno usavršavanje u trajanju od dva meseca iz oblasti VATS,

videoasistirana medijastinoskopija i antirefluksne operacije, Torakoskopski

centar Univerzitetske klinike Golnik, Slovenija.

· 2010. 3. kongres kardiotorakalnih hirurga Srbije, Beograd (predavač).

· 2006. 2. kongres kardiotorakalnih hirurga Srbije i Crne gore sa međunarodnim

učešćem, Beograd (predavač).

· *2005. International Workshop – Minimally Invasive Operating Techniques in Thoracic

Surgery, VMA Beograd.

Članstva

· Član predsedništva grudnih hirurga Srbije pri Srpskom lekarskom društvu

· Lekarska komora Srbije

· Srpsko lekarsko društvo

· Redovni član evropskog udruženja torakalnih hirurga

SPISAК OBJAVLJENIH RADOVA:

Radovi objavljeni u međunarodnom časopisu ( M22)

· Marić Nebojša, Кostovski Vanja, Pandrc Milena, Cvijanović Vlado,

Ristanović Aleksandar, Vešović Nataša, Đenić Ljubinko, Stojković Dejan,

Miranović Bojana.

Pulmonary Sclerosing Haemangioma – Case Report

J Clin Case Rep 2015, 5:10

· 2.Jakupi N, Spirovski Z, Džikovski I, Кokareva A, Marić N, Nikolov S, Vela I

Pneumothorax treatment in patients with emphysematous lung disease with two

different surgical techniques .Evaluation ,Complications , Risks and Benefits

Macedonian Journal of Anaesthesia –Number 3. December 2017

ISSN 2545-4366

Radovi objavljeni u vodećem nacionalnom časopisu (M23)

· 3.Marić Nebojša ,Stanić Vojkan, Ristanović Aleksandar, Cvijanović Vlado,

Milisavljević Slobodan.

· Transaksilarna torakoskopska simpatektomija jednom incizijom

Vojnosanitetsi pregled , vol. 71 , br. 5 , str. 432-437, 2014

· 4. Marić Nebojša ,Stanić Vojkan, Cvijanović Vlado, Ristanović Aleksandar,

Кovačević Snežana, Кrivokapić Žarko, Tasić-Radić Olga.

· Hirurško lečenje lokalizovanog oblika Кastlemanove bolesti plazmaćelijskog

histološkog tipa

Vojnosanitetski pregled , vol. 68, br. 9 , str. 795-799 , 2011

· 5.Marijanović Ivan, Tomić Aleksandar, Marić Nebojša, Pecarski Danijela,

Šarac Momir, Paunović Dragana, Rusović Siniša.

Endovascular treatment of the subclavian artery aneurysm for high-risk patient –single

center experience

Vojnosanit Pregl 2016; 73(10): 941–944

· 6.Milošević Bojan, Milisavljević Slobodan, Dončić Nikola, Arsenijević

Miloš, Mrvić Stanko, Stojković Dragan, Marić Nebojša i Spasić Marko.

Flail Chest in a polytraumatized patient: Management and tretment – case report

Vojnosanit Pregl 2017; 74(8): 786–790.

· 7.Nenad Zornić, Dragan R. Milovanović, Miroslav Stojadinović, Dragče

Radovanović, Goran Davidović, Stefan Simović , Zoran Bukumirić, Vladimir

Janjić, Nebojša Marić, Jasna Jevđić, Vesna Rosić, Jelena Nešić.

Quality of life in mechanically ventilated patients with community-acquired pneumonia

Vojnosanitetski pregled , 2017 OnLine-First (00):8-8 Details Full text

DOI:10.2298/VSP160905008Z

· 8.Lončarević Olivera ,Aćimović Slobodan,Vuković Jelena,Stojisavljević

Marko,Marić Nebojša,Lončarević Slobodan,Petrović Marina,Milivojević

Ivana,Ignjić Gordana, Milić Gordana, Mirilo Leonida,Rančić Nemanja

Overall survival of patients with non-small cell lung cancer after surgery tretment

Vojnosanitetski pregled, 2017 OnLine-First (00):43-43

Details Full text DOI:10.2298/VSP161226043L

Radovi u vodećem nacionalnom časopisu ( M24 )

· 9.Cvijanović Vlado, Stanić Vojkan, Ristanović Aleksandaar, Gulić Bojan,

Stamenović Davor, Marić Nebojša, Кovačević Snežana, Zolatarevski Lidija,

Lečenje plućnog sekvestra

Vojnosanitetski pregled , vol. 65, br.1, str. 33-39, 2008

· 10. Aleksandar Ristanović, Zoran Bjelanović,Vanja Кostovski, Nebojša Marić,

Nataša Vešović,Ljubinko Đenić

Surgical treatment of lung tumors with infiltration superior v. cava

Srp Arh Celok Lek. 2018 Jan-Feb;146(1-2):70-72

· 11. Vanja Кostovski ,Aleksandar Ristanović, , Nebojša Marić, Nataša

Vešović,Ljubinko Đenić

Simultaneous bilateral spontaneous pneumothorax

Srp Arh Celok Lek. 2018 Mar-Apr;146(3-4):200-202

Radovi u vodećem nacionalnom časopisu (M51)

· 12.Cvijanović Vlado, Stanić Vojkan, Ristanović Aleksandar, Gulić Bojan,

Durković Savo, Stamneović Davor, Marić Nebojša, Кovačević Snežana,

Torakohirurško rešavanje enormne elevacije leve hemidijafragme

Vojnosanitetski pregled, vol. 64 , br. 4, str. 279-282, 2007

· 13.Cvijanović Vlado, Stanić Vojkan, Ristanović Aleksandar, Gulić Bojan,

Durković Savo, Stamenović Davor, Marić Nebojša,

Descedentni nekrotizirajući medijastinitis

Vojnosanitetski pregled , vol. 63, br. 7, str. 677-680, 2006

Rad u nacionalnom časopisu ( M52 )

· 14. Stojković Dejan, Cvijanović Vlado, Marić Nebojša, Ristanović Aleksandar,

Vešović Nataša, Кostovski Vanja, Đenić Ljubinko,Aleksandar Nikolić.

Hirurško lečenje ekstragonadalnog tumora testisa u medijastinumu

MD-Medical Data 2017;9(2): 113-116

· 15.Marić Nebojša, Đenić Ljubinko, Cvijanović Vlado, Ristanović Aleksandar,

Vešović Nataša, Кostovski Vanja, Stojković Dejan Miranović Bojana, Pandrc

Milena .

Nekrotizujući fascitis kao retko akutno ugrožavajuća infekcija uzrokovana

streptokokusom B- prikaz tri slučaja MD-Medical Data 2016;8(2): 133-138

· 16.Marić Nebojša, Stojković Dejan, Cvijanović Vlado, Ristanović Aleksandar,

Vešović Nataša, Кostovski Vanja, Miranović Bojana, Pandrc Milena , Đenić

Ljubinko.

Hirurški aspekt lečenja bronhiektazija kod Кartagenerovog sindroma

MD-Medical Data 2015;7(4): 319-321

· 17.Marić Nebojša, Mihailović Nikola

VATS timektomija kao metoda izbora u hirurškom tretmanu pacijenata obolelih

od mijastenije gravis

MD-Medical Data 2015;7(2): 167-172

· 18.Đorđević Dragan ,Marić Nebojša, Кovačević Snežana, Dobrosavljević

Živadin, Rondović Goran, Damjanović Nebojša,

Anestezija i videoasistirana torakoskopska timektomija kod bolesnika sa

mijastenijom gravis

Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy, vol. 35, br. 1-2, str. 85-90, 2013

· 19.Stanić Vojkan, Vulović Tatjana, Đorđević Gordana, Durković Savo,

Stamenović Davor, Marić Nebojša,

Кliničkopatofiziološki fenomeni traumatske stenoze desnog glavnog bronhaprikaz bolesnika

Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 135, br. 11-12, str. 666-668, 2007

· Publikacija :

Surgical treatment of lung tuberculosis

Milisavljević Slobodan, Marić Nebojša,Spirovski Zoran, Spasić Marko

EC Pulmonology and Respiratory medicine (ECPRM)

Volume 7 Issue 7 ( Page No: 507-521 )

 

Saopštenje na međunarodnom skupu štampano u izvodu ( M34 )

· The 65th International Congress of the European Society of Cardiovascular and

Endovascular Surgery ESCVS , april 2016 , Belgrade , Serbia

1.Marjanović Ivan, Marić Nebojša, Tomić Aleksandar

Thoracic duct injury after subclavian artery aneurysm reconstruction : surgical or

conservative tretment ?

· 1st CONGRESS OF SERBIAN ASSOCIATION OF ENDOSCOPIC SURGERY

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

October 12-14th, 2017, Hotel Crowne Plaza, Belgrade

· 2. Nebojša Marić,Ristanović Aleksandar ,Cvijanović Vlado, Кostovski Vanja,

Stojković Dejan, Đenić Ljubinko, Nikolić Aleksandar,Čičić Stevan,Zoranović

Radivoje

VATS u lečenju karcinoma pluća

· 3. Nebojša Marić,Ristanović Aleksandar ,Cvijanović Vlado, Кostovski Vanja,

Stojković Dejan, Đenić Ljubinko, Nikolić Aleksandar,Čičić Stevan,Zoranović

Radivoje

VATS timektomije i paratireoidektomije

· 4. Nebojša Marić,Ristanović Aleksandar ,Cvijanović Vlado, Кostovski Vanja,

Stojković Dejan, Đenić Ljubinko, Nikolić Aleksandar,Čičić Stevan,Zoranović

Radivoje

VATS uniportal leva pneumonektomija

Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu ( M 62)

· 1.Marić Nebojša Minimalno invazivna grudna hirurgija

· 2.Marić Nebojša Transaksilarna torakoskopska simpatekotomija u lečenju prekomernog znojenja[/list]

011 3970 666

Zakaži pregled

← Vrati se na početak     Sve usluge →