Dr Predrag Đurđević

Biografija

 

Dr Predrag Đurđević rođen je 09.04.1971.godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju.

Medicinski fakultet u Kragujevcu upisao je 1990.godine i na istom diplomirao 1996.godine. Po završetku redovnih, Dr Predrag Đurđević je upisao poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu školske 1996/97. god. Dana 01.02.1999.godine primljen na mesto asistenta pripravnika na predmetu Patološka fiziologija, a iste godine odbranio magistarsku tezu pod nazivom ²Fagocitna aktivnost leukocita periferne krvi tokom akutnog infarkta miokarda².

Dr Predrag Đurđević je upisao specijalističke studije iz oblasti Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu školske 1997/98 i to kao volonter da bi u novembru 1999.godine zasnovao stalni radni odnos na Internoj klinici KBC Kragujevac kao lekar na specijalizaciji iz Interne medicine sa opredeljenjem za hematologiju. Dr Predrag Đurđević položio je specijalistički ispit iz oblasti Interna medicina 2013.godine.

Dana 29.12.2006.godine Dr Predrag Đurđević odbranio je doktosku tezu na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu pod nazivom „Hronična limfocitna leukemija: apoptoza maligno izmenjenih limfocita i oksidativni stres“, posle čega je imenovan u zvanje docenta za užu naučnu oblast Patološka fiziologija. Dr Predrag Đurđević imenovan je u zvanje Direktora centra za hematologiju KC Kragujevac novembra meseca 2007.godine. U februaru mesecu 2009.godine Dr Predrag Đurđević imenovan je u zvanje docenta za užu naučnu oblast Interna medicina.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu, dana 29.11.2009.godine, Dr Predrag Đurđević odbranio je rad iz uže specijalizacije Hematologija pod nazivom „Komparativna analiza udruženosti sistemskih bolesti vezivnog tkiva i limfoproliferativnih bolesti”.

Od novembra 2012.godine obavlja funkciju direktora Klinike za hematologiju KC Kragujevac. Krajem decembra 2013.godine Dr Predrag Đurđević imenovan je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Interna medicina,2019.godineizabran je u zvanjeredovnog profesora za užu naučnu oblast Interna medicinana Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. .

Tokom dosadašnjeg rada Dr Predrag Đurđević učestvovao je u više domaćih i inostranih naučno-istraživačkih projekata povezanih sa ispitivanjem etiopatogeneze malignih bolesti sa posebnim osvrtom na limfoproliferativne hematološke bolesti i poremećaje hemostaze.

Dr Predrag Đurđević govori engleski jezik.[/list]

011 3970 666

Zakaži pregled

← Vrati se na početak     Sve usluge →